KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu sıfatıyla Robfly Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından hazırlanmıştır.

Müşterilere ilişkin Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi, Kanun’un 5. maddesinde yer alan "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" veya "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" gibi veri işleme şartları çerçevesinde, elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi amaçlarıyla ve buna ek olarak; Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Verisi gibi veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi Kanun’un 5. maddesinde yer alan "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" veya "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket internet sitesi üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu veya Şirket’in call center merkezi vasıtasıyla toplanarak otomatik veya telefon kaydı alınması yollarıyla işlenmektedir.

Yukarıda sayılan müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" veya "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanılarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimiz, elektronik para ihracı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara; Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak söz konusu kişisel veriler, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Buna ek olarak, yukarıda sayılan kişisel veriler, Şirket’in teknik altyapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması ve Kanun’un 9. maddesinin atıfta bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ayrıca, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, kredi kampanyalarına katılımın artırılması, reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin;